Plot

Plot [1] je vážná věc. Dá se bez něj žít, ale není to moc prozíravé. Stavět plot se můžeme i naučit. Bylo by to přece hloupé, kdyby ne.

Lidé rozbili ploty. Od velké francouzské revoluce postupně mizí plot za plotem. Najednou tu stojí člověk, uprostřed třísek, nahý, vržený nad propast Prázdnoty. Jako kdyby znovu utekl z hřejivého sevření zahrady Eden. Člověk plyne životem bez ochrany plotu, ale i bez pocitu bezpečí uvnitř plotu, a protože se bojí, a odmítá přijmout strach z Prázdnoty bez B-h-, vrší chybu za chybou a podřezává pod sebou větev, na níž dosud seděl. A co je tou pomyslnou větví? Především pravidla. V evropské a vůbec Západní civilizaci lze tato pravidla vnímat jako desatero vtesané do kamenných desek.

Plot kolem TÓRY. Židé si kolem svého pobývání ve světě vytvořili plot. Tím plotem je TÓRA. Ale aby ochránili sebe před neuváženým konáním, a chováním vůči TÓŘE, ohrazují i TÓRU plotem. Oni již věděli a již před tisíci lety, že plot je vážná věc a tak se lze v Talmudu, dočíst radu: VE´ASU SJOG LATORO [2]. Plot je především ochranou před útokem zvenčí, ale i limituje rozpínavost. Má-li být kolem TÓRY vystavěný plot, tak jenom proto, aby nebyla její esence poškozována nevhodnými zásahy a také komentáři i pomluvami zvenčí. Židé plot kolem TÓRY vystavili i proto, aby se její příkazy neplnily tvrději, než je tam přikázáno, aby lidé nebyli vůči sobě navzájem, ale i vůči světu kolem sebe nadbytečně obtížnější, přísnější a neústupnější. Ale plot kolem TÓRY samozřejmě slouží zejména k tomu, aby nebyla znevažována.

Plot kolem světa. Bez plotu se dá žít, ale takový život se nakonec vyčerpává neustálou ostražitostí. Plot je překážkou, chrání ty, kdo jsou uvnitř a brání vstupu těm, kdo jsou vně. Proto tu je desatero, které staví plot, abychom stavěli překážku lidskému chybování a omylům. Svět je totiž extrémně rozpínavý, má obrovité zdroje energie, proti síle světa je člověk bezmocnou loutkou. Plot kolem světa je TÓRA a plotem kolem TÓRY je úcta k ní. Lidé znevažují, co je přesahuje a tím, že rozbili plot kolem světa, ztrácejí pocit bezpečí a ochrany. Vyčerpávají se strachem a úzkostí. Levitují nad propastí Prázdnoty a civilizace postupně zanikne. Ale moudří tak nejednají.

Plot kolem Moudrosti. Židé již dávno vědí, že moudrého člověka poznáme především podle toho, že mlčí. V Talmudu čtu: SJOG LACHOCHMO ŠTIKO [3]. Ale jak koná člověk zbaven plotů? Boří, ničí, bojí se a především – křičí! Když se člověk bojí, je zcela přirozené, že křičí. Volá křikem, aniž by i třeba chtěl, o pomoc. Člověk křičí, protože i touží potom, a třeba opravdu nechce, aby ho někdo vyslyšel a podal mu pomocnou ruku, aby byl vážený a pochopený. Moudrý člověk ale o pomoc nevolá, protože kolem své moudrosti vystavěl plot mlčení, protože již pomoc nejen nalezl, ale zbavil se i strachu a úzkostí z budoucnosti a vůbec pobývání ve světě. Ale stavět plot se může i naučit kdokoli, pokud se naučí mlčet a nebude bořit ploty, ale vystaví kolem sebe plot desatera vytesaného do kamenných desek.

Plot kolem slov. Bylo by přece hloupé, kdyby člověk kolem svých slov, nestavěl plot. Dokonce i kolem myšlenek člověk staví plot. Během setkání s agresivním útočníkem se člověk chová v rámci možností co nejsubmisivněji a nejtišeji a to tím více, čím je agresor fyzicky a psychicky zdatnější. Člověk reaguje na to, co vidí, a podle toho jedná. Během vteřiny vystaví kolem svých slov mohutný plot, aby útočníka nevyprovokoval k ještě brutálnějšímu jednání. Co si ale myslet o člověku, který by v dané situaci jednal zcela opačně? Mysleli bychom si, buď zešílel, anebo je slabomyslný a není schopen adekvátně reagovat. Člověk, který kolem svých slov vybuduje plot, jedná především vůči světu, ale i vůči sobě samému obezřetně a uklidňuje, jak vlastní srdce, tak i srdce druhých, protože o druhých si ve své hlavě nevytváří subjektivní domněnky a dojmy. O takovém v Talmudu čtu: HO´OSE SJOG LIDVOROJV [4].
Plot slouží k ochraně člověka před druhými lidmi. Ohraničuje soukromé území a varuje. Ale tím, že se člověk Západní civilizace plotů kolem sebe zbavuje, vystavuje sebe i svůj svět návalu ničivé REJKUT [5].

Poznámky pod čarou:

[1] SJOG (סיג ) plot
[2] VE´ASU SJOG LATORO (ועשו סיג לתורה ) a zbuduj plot kolem TÓRY – PIRKEJ AVOT: 1,1
[3] SJOG LACHOCHMO ŠTIKO (סיג לחכמה שתיקה ) Plotem kolem moudrosti mlčení – PIRKEJ AVOT: 3,13
[4] HO´OSE SJOG LIDVOROJV (העושה סיג לדבריו ) zbudoval plot kolem svých domněnek
[5] REJKUT (ריקות ) prázdnota

Poznámka autora:

V textu jsou použité hebrejské pojmy z Babylónského Talmudu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *