Archív autora

Flipped Learning jako efektivní vzdělávací metoda

V dnešním světě se studenti potýkají se zcela specifickými parametry života, které se přenáší specifických potřeb vzdělávání. Díky internetu, který uspíšil globalizaci, se celá doba digitalizuje a zrychluje. K člověku se dostává velké množství informací a podnětů, které musí zpracovat a zakomponovat do svých vědomostí. Je zřejmé, že klíčovým principem této doby není biflování kvant informací, neboť

Vývojové faktory při utváření citlivosti vůči odmítnutí

V následujícím článku se pokusím analyzovat některé vývojové faktory citlivosti vůči odmítnutí (rejection sensitivity; RS). Nejprve se budu zabývat definicí citlivosti vůči odmítnutí, poté stabilitě rysu v čase, případnému utváření rysu v rámci rodičovských a vrstevnických interakcí, následně dalšími faktory, které mohou zasahovat do vývoje rysu: rasové hledisko, vzhledové hledisko, genderové hledisko, vztahové hledisko. Na závěr se budu

Liší se muži a ženy?

„Ženou se člověk nerodí, ale stává“ (Simone de Beauvoir). Lidské chování je podmíněno jak biologicky, tak sociálně. V prvé řadě je důležité rozlišit pojmy: pohlaví a gender. Pohlaví je relativně trvalé a především biologicky podmíněné, zatímco gender je sociální konstrukt, podmíněný kulturou (Neculaesei, 2015). Zůstává otázka, zda odlišnosti v pohlaví mají vliv na odlišnosti genderu, či jsou

Opravdu jsou obézní lidé veselejší?

Jelikož v obecném povědomí lidí, ovlivněných pop-psychologickým diskurzem, se nachází názor, že obézní lidé jsou veselejší a srdečnější, než lidé netrpící tímto civilizačním syndromem, rozhodl jsem se tento zjevný mýtus v laickém psychologickém poznání podrobit částečné kritice. Tento názor se pravděpodobně vyvinul z objektivního historického faktu, že většina majetných lidí byla obézní, právě proto, že byli majetní a

Mýtus v pop psychologii: „Život cestu těm, kdo se nevzdají, vždycky ukáže.“

Mýtus v pop psychologii: „Život cestu těm, kdo se nevzdají, vždycky ukáže.“ Tato poučka, objevující se velmi často v psychologizujících článcích, píšících o příčině úspěchu slavných podnikatelských osobností např. Steve Jobs, Elon Musk, Warren Buffett a další. Článek, z něhož jsem uvedl výše zmíněný citát, pojednává o strastiplném životě Gevorga Avetisyana, zakladatele dortu Marlenka, který se nevzdal pokusů

První vůle

Rytíř orla se Kvelsdulfovi vůbec nevěnoval, jen dále zpracovával zabitého vojáka. Mezitím přicupitali žrecové, kněží silných paží, kteří obvykle obřad lidské oběti vykonávají. Popadli rozbitého germánského Kelta a nesli jej směrem k obětišti. Co se to však děje? Nenesou jej na obětiště, neulehčí mu trápení? Nesli jej pod pyramidu. Procházeli spetitými chodbičkami vlhkých zdí do nitra

K čemu je filosofie na začátku 21. století?

V dnešním světě zmítaném myšlenkami čiré vědeckosti na jedné straně a náboženského fundamentalismu až radikalismu na straně druhé, kdy se mnohé oči upírají v hledání pravdy v extrémismu racionalismu až spiritualismu a v extrémismu empirismu, je obzvláště důležité získat nějaký rozumný středobod myšlení, od něhož člověk může kriticky posuzovat vše, co přichází do jeho hermeneuticky uspořádané mentální báze povědomí

Ozvěny budoucnosti

S příchodem života do zsinalých hor, do syrových bloků kamení, jež trápily se od počátku věků nad nekonečnou samotou a mlčenlivostí, svět potemněl. Obohacen o vůli odlišnou samovolných přírodních procesů, které v cyklech až k dálavám budoucnosti se nesou, aby jejich nekonečná změna, změnou skutečnou vlastně ani nebyla, neboť neustále vznikají a zanikají bez možnosti úniku z nutnosti setrvávat

Je přátelství jen projevem naší sobeckosti?

Úvodem bych rád řekl, že tento článek je pouze hypotetický konstrukt, sloužící spíše k zamyšlení nad jinou interpretací něčeho tak důvěrně známého, jako je přátelství a sociální potřeby. Dávám do poměru dva pojmy přátelství (cíl) a přátelskost (nástroj). Celou teorii jsem postavil na jedné z myšlenek Adama Smitha, liberálního ekonoma, že všechno lidské soužití a koexistence je

Jak by vypadal svět, kdyby neexistovaly emoce?

Úvod Co to jsou emoce? A jak bychom je definovali? Učebnice psychologie hovoří poměrně samozřejmě o tomto jevu, nicméně pro tento odborný esej bych rád emoce definoval ze své vlastní perspektivy, abych mohl využít nové pojetí emocí, jakožto pojmů, v následující analýze situace, možném řešení otázky z úvodu a ve stanovení výhod a nevýhod stavu bez emocí.